គន្លឹះក្នុងការបង្កើតប្លក់ឬគេហទំព័រតាម Blogger ដើម្បីឈានទៅរក Adsense។
អ្វីដែលអ្នកគួរធ្វើ៖
-របៀបយកកូដទៅដាក់លើwebsite ដែលប្រើ blogger ជា host ដើម្បីឲ្យ Google review https://www.youtube.com/watch?v=WJnu_C_G-Yk
-របៀបដាក់ domain លើ blogger-how to use custom domain for blogger https://www.youtube.com/watch?v=doQruBxMjN8
-how to upgrade adsense admob to adsense fully with your website https://www.youtube.com/watch?v=AwdFapJ3ros
-របៀបស្នើសុំអ៊ែដសិនបរទេស-អាល្លឺម៉ង់-អាមេរិក-កូរ៉េ https://www.youtube.com/watch?v=rKdm0vLopbU
-how to sign up host adsense on blogger 2016 https://www.youtube.com/watch?v=9UbrxPNY6y0
-How to sign up fully adsense account/non hosted account by using yahoo mail https://www.youtube.com/watch?v=spSsqkhubBU
-Long Tail Pro Review [khmer] https://www.youtube.com/watch?v=MOMgiO-8kVA
-Get FREE traffic to your site, no catch with sumome https://www.youtube.com/watch?v=Mnsp6c5wjK0
-របៀបសរសេរអត្ថបទភាសាអង់គ្លេស https://www.youtube.com/watch?v=WMpLNrKsXdo
ចុចមើល Demo: https://yutheakneakkar.blogspot.com/
​create a website google – earn money from adsense
make money with adsense without a website
create website
google adesense
google ads for publishers
display google ads on my website
បើអ្នកចង់ចេះពីគន្លឹះថ្មីៗនៃបច្ចេកវិទ្យាសម័យថ្មីសូមចុច Sub Youtube channel :
សាកល្បង
FB: http://goo.gl/avJpgv
G+: https://goo.gl/jTgJwp
Twitter: http://goo.gl/4m5bpR
My Websites:
http://goo.gl/uJMwLI
http://goo.gl/5nUj8v
http://goo.gl/wvBlhb
http://goo.gl/8zH8Cs

source

22 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here